Beğen 0

Arpaeminizade Sami Bâreka'llâh Hânkâh-i Hâcı Bayram-i Velî şiiri

Bâreka'llâh Hânkâh-i Hâcı Bayram-i Velî

Bâreka’llâh hânkâh-i Hâcı Bayram-i Velî
Kim anun kutb oldugında yokdur aslâ iştibâh

Mazhar-i feyz-i tarîkî şeyh Himmet hazreti
Bu makâmı eylemişdi cây-i ezkâr-i İlâh

‘Âlem-i kudse idince rıhlet ol pîr-i ‘azîz
Oldı ferzend-i necîbi câ-nişîn-i hânkâh

Ol vücûd-i pâk-i müstesnâ dahı nice sinîn
Bu mahalde sâlikânı eyleyüp pür-intibâh

Gark-i envâr-i tecellî eyledi irşâd ile
Dillerinden mâ-sivâ zulmetlerin itdi tebâh

Seyr-i lâhût eyleyüp bu ‘âlem-i nâsûtdan
İdicek anlar dahı mülk-i bekâya ‘azm-i râh

Oldı müstahlef ana mahdûm-i ‘âlî-gevheri
Mihr-i lutfından idüp kesb-i ziyâ mânend-i mâh

Feyz-i pîrân-i tarîkat nûr-i sırr-i vâlidi
Oldı zâtında ‘ıyân çün âftâb-i subhgâh

Ya’nî memdûhü’s-siyer şeyh ibni şeyh ‘Abdu’s-samed
‘Ârif-i bi’llâh dânâ-yi fazîlet-destgâh

Eyleyüp tecdîd esâsından bu vâlâ tekyeyi
Eyledi tahsîn ü sâbâş ana ehl-i fakr ü câh

Hak budur kim resm-i pâki dil-nişîn ü bî-nazîr
Kasr-i cennetden nümûne oldı bu tevhîdgâh

Öyle rûhâniyyeti var kim olur envâra gark
Secdegâhında idenler sıdk ile vaz’-i cibâh

Mehbit-i nûr-i tecellîdür güşâde revzeni
Sâye salmışdur ana bâl-i sürûşân-i İlâh

Fi’l-mesel bir verd-i ra’nâ-yi nihâl-i ‘aşkdur
Kim felek itse sezâdur zîb-i destâr-i külâh

Mevrid-i şevk ü safâdur medhal-i feyz ü ‘atâ
Müdde’âya iki bâb-i dil-güşâsıdur güvâh

Şevk ü zevk ü vecd ü hâl ile safâ-yi kalb ile
Tûl-i ‘ömr ile mu’ammer ide bânîsin İlâh

Sâmiyâ târîhi düşdi ibtidâ itmâmdan
Himmet-i ‘âlî ile yapıldı zîbâ tekyegâh

Sene 1139

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/