Beğen 0

Arpaeminizade Sami Bâreka'llâh Ol Yegâne-mefhar-i Erbâb-i Cûd şiiri

Bâreka'llâh Ol Yegâne-mefhar-i Erbâb-i Cûd

Bâreka’llâh ol yegâne-mefhar-i erbâb-i cûd
Kim vekîl-i mâl-i sultân-i cihân oldı henûz

Dâ’imâ manzûrı mazlûmân-i zulmet-dîdegân
K’olmada nûr-i çerâg-i re’feti ‘âlem-fürûz

Bir nazarda fehm ider maksûd-i mâ-fi’l-bâlini
Ehl-i hâcet itse ref’-i rık’ada ‘arz-i rumûz

Eyler üslûb-i hakîm üzre bilâ-cevr ü sitem
Pâdşâh-i dehre bî-şek ba’d ez-în cem’-i künûz

Lâ-büd eyler çeşmesâr-i şefkati itfâya sa’y
Görse nâ-kâmân-i ‘asrun kalb-i pür-rîşinde sûz

Cûybâr-i himmetinde âsmân kemter habâb
Kulzüm-i cûdı yanında heft deryâ mâ’-i kûz

Yâ İlâhî tûl-i ‘ömr ü devlet-i câvîd ile
Her şebi kadr ola ana ‘îd ola bi’l-cümle rûz

Gûş idüp nasbın dil oldı nîze-bâz-i kilk-i şevk
İtmiş iken sînede rumh-i gamı vakf-i rükûz

Defterî-i şıkk-i evvel düşdi bir târîh-i pâk
Sâniyen bir mısra’-i pâkîzede itdi bürûz

Kim bu mısra’dur ki Sâmî didi târîhin o dem
Sâhibin sad müjde cây-i defterî buldı henûz

Sene 1130

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz