Beğen 0

Arpaeminizade Sami Dâver-i ‘Âlem Şeh-i A’zam Hıdîv-i Muhteşem şiiri

Dâver-i ‘Âlem Şeh-i A’zam Hıdîv-i Muhteşem

Dâver-i ‘âlem şeh-i a’zam hıdîv-i muhteşem
Kişver-i dehrün yegâne-pâdşâh-i emcedi

Hazret-i hân Ahmed-i sâlis ki ferr ü şevketi
Şöhret-i İskender ü Dârâyı güm-nâm eyledi

Âl-i ‘Osmânun güzîde-tâcdâr-i serveri
Devlet ü dînün şehenşâh-i mu’allâ-mesnedi

Öyle bir sultân-i zî-şândur ki ‘akl ü rüşd ile
Âferînişden beri misli cihâna gelmedi

Pâdşâhân-i ser-efrâzân-i bahr ü ber sezâ
Olsalar kemter-gulâm-i pây-i taht-i sermedi

Saltanat da’vâsına ‘ahdinde kim kâdir anun
Yâfes ile Nûha dekdür devlet-i ced-ber-cedi

Ol hudâvend-i mühendis-tab’ ü Eflâtûn-hıred
K’oldı câmi’ cümle isti’dâdı zât-i emcedi

İltifâta sahn-i Kâgıd-hâneyi gördi mahal
Ol temâşâgâha ikbâl itdi tab’-i erşedi

Devr-i ‘adlinde kulûb-i şâ’irânveş dâ’imâ
Her mahallün çünki ma’mûr olmasıydı maksadı

Böyle bir vâdî degül şâyeste kim metrûk ola
Şin ü âbâd oldugın tab’-i şerîfi istedi

Âsaf ü dâmâdı İbrâhîm paşaya o dem
Resmini tefhîm idüp te’sîsi emrin eyledi

Sa’y idüp ber-mûcib-i fermân o sadr-i bî-nazîr
Öyle tarh itdürdi kim ‘âlemde bir ferd itmedi

Hark ü hafr itdürdi bir nehri miyânın kıldı bend
Eyledi mebnî dü havz üzre bu kasr-i müfredi

Böyle bir kasr-i musanna’la iki havz-i kebîr
Cennete döndürdi hakkâ kim bu cây-i es’adi

Seyr iden mermer sütûnlarla bu kasr-i dil-keşi
Yâd ider mi dil-ber-i sengîn-dil ü mevzûn-kadi

Felke-i zerrîn-i efser-zîb-i sakfı âftâb
Atlas-i çerh olsa lâyıkdur kumâş-i mak’adı

Pâdşâha Hak mübârek eylesün bünyâdını
Ola hemvâre füzûn ‘ayş ü safâ-yi ırgadı

Sâmiyâ gûş eyleyüp tekmîlini târîh içün
Dikkat eylerken be-kânûn-i hisâb-i ebcedi

Râst geldi söyledüm bu mısra’ı tahsîn ile
Resmi nâzük kasr-i Sa’d-âbâd-i sultân Ahmedî

Sene 1134

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/