Beğen 0

Arpaeminizade Sami Fe-hamden Sümme Hamden Ol Yegâne Fâzıl Ü Dânâ şiiri

Fe-hamden Sümme Hamden Ol Yegâne Fâzıl Ü Dânâ

Fe-hamden sümme hamden ol yegâne fâzıl ü dânâ
Yine sadr-i mu’allâya şeref-bahş-i kudûm oldı

Edîb-i nükte-dân müşkil-güşâ-yi bî-müdânî kim
Vücûd-i bî-nazîri iftihâr-i mülk-i Rum oldı

‘Aceb mi gâlib olsa dehre envâr-i fazîletle
Bu mihr-i ‘âlem-ârâ gayrılar hem-çün nücûm oldı

Dü-mısrâ’-i deri şeh-beyt-i dîvân-i sa’âdetdür
Haremgâh-i refî’i matla’-i nûr-i ‘ulûm oldı

Sabâ neşr eyleyince nükhet-i peygâm-i teşrîfin
Gürûh-i ehl-i tab’a mâye-i def’-i gumûm oldı

Şeh-i mülk-i ma’ârif mesned-ârâ-yi suhan-dânî
Kim âfâka du’â-yi devleti de’b-i rüsûm oldı

Didi târîhini Sâmî senâ-kârı meserretle
Cenâb-i ‘Ârif-i bi’llâh müjde sadr-i Rum oldı

Sene 1122

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/