Beğen 0

Ahmedi Fikr Eyle Mebde’üñ N’ireden N’iredür Maâd şiiri

Fikr Eyle Mebde’üñ N’ireden N’iredür Maâd

Fikr eyle mebde’üñ n’ireden n’iredür maâd
Hem geldüñüñden işbu makâma nedür murâd

Mebde’ kamu halâyıka Hakdur alel-yakîn
Pes ol olur girü kamuya merca u maâd

Geldüñ saâdet-i ebedî kesb itmege
Saña gerek riyâzet ü tâatda itiyâd

Her nesneden ki itme diyildi itmek imtinâc
Her nesneye ki it didiler itmek inkiyâd

Vehm ü hayâli añla ki ol iki dîvdür
Kim akluñ-ıla dînüñi iderler ıstıyâd

Lâ-havle kılıcı-y-la ol ikiyi kahr it
Tâ kalmaya kimesne senüñle ki ide inâd

Olmaya rûh râsına bu cîm-i cism kayd
¥âd olmaz-ısañ ol Haka vü tâatına sad

Ger müstefîd-iseñ hayvânlıgı terk it
Tâ nefsüñe melek sıfatı ola müstefâd

Virgil zekâtı ki ol-durur İslâma kantara
Kılgıl namâzı ki ol-durur ol dînüñe imâd

Sabr eyle kim safâ-i revândur saña sıyâm
Cehd eyle kim bekâ-i ebeddür saña cihâd

Kılgıl namâzı sıdk u niyâz u huşû-ıla
Hak di vü gayrı sürmege kıl cândan ictihâd

Diseñ ki cem-i ceme ireyim namâz-ıla
Hak adın añıcak koma göñlüñde dahı ad

Sâyım olur-ısañ kamu azâñı sâyim it
Her şuglden ki savmuña andan irer fesâd

Gözi yavuz nazardan ü dilüñi kizbden
Göñlüñi gayrdan ki bu-durur reh-i rişâd

İtme garaz gazâ idicek mâl ü adı kim
Hâlis diler ibâdeti ol Hâliku’l-ibâd

Var Kabe’ye vü liki ziyâret ider-iken
Kasd anı it ki kıble-geh-i cân-durur fuvâd

Hakk-ıçun eyle tâatı itme sevâb-ıçun
Ger dileseñ ki irmeye bâzâruña kesâd

Çün Hak didüñ ko cenneti kim hazz-ı nefsdür
Hakk-ıla hazz-ı nefsi gözetmek nedür tezâd

Himmet kusûrıdur dilemek hûr-ıla kusûr
Ol kim saîd ola aña ne Leylî vü Suâd

İhlâsı pîşe kıl ko riyâyı ki şirkdür
Ger dîn-i Hakdan itmeyeyim dirseñ infirâd

Anı diyen kişi nice ide kevne iltifât
Yârı diyen nicesi ide gayr-ıla vedâd

Gösterdi râst Hak yolını halka Ahmedî
Bu yolı duta kimdeki var hüsn-i itikâd

Bî-âb u zâd girmeye âkıl olan yola
Yol varur-ısañ uş saña gösterdüm âb u zâd

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Ahmedi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/