Beğen 0

Arpaeminizade Sami Güzîn-i Ehl-i Düvel Mustafâ Efendi Kim şiiri

Güzîn-i Ehl-i Düvel Mustafâ Efendi Kim

Güzîn-i ehl-i düvel Mustafâ efendi kim
Penâh idinmiş idi dergehin gedâ ile bay

Re’îs-i defterî-i şıkk-i evvel olmış idi
Mukaddemâ o vücûd-i şerîf ü bî-hemtây

Henûz defter emîni iken debîr-i ecel
Vücûdı levhine çekdi hat-i ‘adem ey vây

Kadir-şinâs ü ehibbâ-nevâz ü himmet-sâz
Vahîd-i ‘asr idi ol ser-firâz-i sâhib-i rây

Yerâ’ası kasabü’s-sebk fazlı muhrez idi
Olup kitâbet ü inşâda tab’ı gûy-rübây

Muvâfık-i reviş-i hikmet idi reftârı
Yog idi râh-i kemâlâtda ana hem-pây

Netîce münhasır olmışdı şahsına nev’i
Bulınmaz idi o vâdîde ‘âkil ü dânây

Olınca gûş-zedi p — v¼« vF2—«
Hümâ-yi rûhı semâvâta oldı bâl-güşây

Teveccüh eyledi füshat-serây-i ‘ukbâya
Ki sıkdı cânını bu tengnâ-yi gussa-fezây

İçürdi nâ-geh ana bu siyâh-kâse felek
Şarâb-i telh-i gelû-gîr-i merg-i cân-fersây

Revân-i pâkine cennetde sâkî-i kevser
Tolı tolı suna câm-i tahûr-i feyz-nümây

İdüp vücûdını evsâh-i cürmden şüste
Garîk-i lücce-i rahmet ide cenâb-i Hudây

Mazîk kabrin idüp ravza-i cinân Allâh
İde şefâ’ata mazhar habîb-i her dü serây

Vefât idince du’â-gûne düşdi bir târîh
Hudâ cinânı ide Mustafâ efendiye cây

Sene 1142

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/