Beğen 0

Arpaeminizade Sami Hamd-i Bî-had Yine Allâhu ‘Azîmü'ş-şâna şiiri

Hamd-i Bî-had Yine Allâhu ‘Azîmü'ş-şâna

Hamd-i bî-had yine Allâhu ‘azîmü’ş-şâna
Ser-be-ser kıldı cihâna kerem ü rahmet-i cûd

Hikmet ü kudretini halka nümâyân itdi
‘İzam-i şânını bildürdi o hallâk-i vedûd

Oldı bir demde pes-i perde-i takdîrinden
Sûret-i kahr ü celâl içre cemâli meşhûd

Buldı behcetle cilâ âyine-i kevn ü mekân
Zulmet-i gussa vü gam itmiş iken jeng-âlûd

‘Adl ile devlet ü dîn buldı nizâm-i tâze
Olup âfâkdan âsâr-i mezâlim nâ-bûd

Eyledi ya’nî Hudâ ‘azze ve cel şevket ile
O cihân-dâver-i bî-misli şeh-i dâd-nümûd

Pâye-i taht-i mu’allâ-yi şehenşâhîye
Kıldı bir vakt-i mübârekde sa’âdetle su’ûd

Mesned-i saltanatı itdügi sâ’at teşrîf
‘Âlem ü ‘âlemiyân oldı ser-â-ser hoşnûd

Toldı dünyâya saf-ender-saf olup ceyş-i sürûr
İdicek tahta cülûs ol şeh-i ferhunde-cünûd

Bâreka’llâh ne kerâmet ne sa’âdetdür bu
Âşkâr oldı kudûmıyla cemî’-i maksûd

Eyleyüp feth ü fütûh ile zamânın hoş-hâl
Makdemin eyleye Allâhu te’âlâ mes’ûd

Nice bin kîseye bir günde güşâyiş virdi
Eyledi kullarına bezl-i ‘atâyâ-yi nukûd

İşidilmiş degül eslâf-i kirâmında dahı
Böyle bir lutf-i ‘amîm ü kerem-i nâ-ma’dûd

Gayret-i saltanat ü himmet-i şâhenşâhî
Hâsılı böyle olur ancak olursa mevcûd

Tûl-i ‘ömr ile idüp taht-i hilâfetde mukîm
İde a’dâsını makhûr ü müdemmer ma’bûd

Cüst ü cû eyler iken gûş-i dile ey Sâmî
Haber-i vakt-i hümâyûn-i cülûs itdi vürûd

Didi târîhi çıkup biri ricâlu’llâhun
Çok şükür Hakka cülûs eyledi sultân Mahmûd

Sene 1143

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/