Beğen 0

Arpaeminizade Sami Hezârân Müjdeler Kim Genc-i Eltâf-i İlâhîden şiiri

Hezârân Müjdeler Kim Genc-i Eltâf-i İlâhîden

Hezârân müjdeler kim genc-i eltâf-i İlâhîden
Nümâyân oldı bir dürr-i cihân-pîrâye-i ta’zîm

Yine ‘âlemde bir nûr-i mücessem togdı mihrâsâ
Sipihr-i saltanatdan oldı pertev-dâd-i heft-iklîm

Tevellüd eyledi sulb-i cenâb-i hân Ahmedden
Celîlü’l-kadr bir ferzend-i sâhib-efser ü dîhîm

Şehenşeh-zâde-i ‘âlî-neseb hurşîd-ahter kim
Süreyyâdur ana âvîze-i gehvâre-i tekrîm

Degül cirm-i kamer ser-meşk-i ikbâli içün eyler
‘Utârid şimdiden âmâde levh-i mekteb-i ta’lîm

O dem kim zîver-i gül-pister-i mehd-i vücûd oldı
Cihâna ser-be-ser feyz-i neşâtı eyledi ta’mîm

Gelince mesned-i nâz ü na’îme kıldı dûş-â-dûş
Der-âgûş itmege ‘izz ü sa’âdet birbirin takdîm

Hemîşe tûl-i ‘ömr ile vücûdın hazret-i Allâh
Masûn ide hatâlardan be-hakk-i sûre-i hâ-mîm

Dahı şeh-zâdegânıyla cenâb-i dâver-i dehrün
Hudâ silkü’l-le’âl-i devletini eyleye tanzîm

Şeref-bahş-i velûd oldukda sad şevk ile ey Sâmî
İderken levh-i dilde sûret-i endîşeyi terkîm

Du’â idüp didüm bu mısra’-i yektâ ile târîh
Vücûda geldi yâ Rab pîr ola şeh-zâde İbrâhîm

Sene 1136

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/