Beğen 0

Arpaeminizade Sami Merhabâ Ey Eser-i Müjde-i Cân şiiri

Merhabâ Ey Eser-i Müjde-i Cân

Merhabâ ey eser-i müjde-i cân
K’oldı leb-rîz-i safâ kevn ü mekân

Açdı gül-gonçe-i bâg-i emeli
Reşha-i ebr-i ‘atâ-yi Yezdân

Kuvvet-i nâmiye-i behcetden
Oldı pîşânî-i gerdûn handân

Açılup bâb-i murâd-i âfâk
Şâdmân oldı bütün halk-i cihân

Çıkdı meydâna yine şevk ü sürûr
Oldı gam gûşe-nişîn-i nisyân

Kalmayup âyine-i dilde keder
‘Aks-i ruhsâr-i neşât oldı ‘ıyân

Tuhaf-i şehr-i meserret şimdi
Çâr-sûlarda metâ’-i erzân

Oldı mânend-i gül-i jâle-nisâr
Hep dehenler güher-i hande-feşân

Ser-nigûn-kâse-i hamyâze şikest
Tolı handeyle bütün câm-i dehân

Cûş idüp seyl-i revân-i şâdî
Köhne-bünyân-i gam oldı vîrân

Böyle nev-rûz-i huceste-eseri
‘Acebâ gördi mi çeşm-i devrân

Dest-i tevfîk-i Hudâ virdi güşâd
‘Ukde-ber-’ukde idi kâr-i cihân

Eyleyüp hazret-i Hak ‘azze ve cel
Çekilen derde mükâfât ihsân

Halka lutf eyledi in’âm itdi
Cümlenün matlabını virdi hemân

İtdi bir fâzıl-i ‘âlî-şânı
Âsaf-i mühr-be-dest-i dîvân

Zât-i pâkiyle nigîn-i ikbâl
Tâbdâr oldı çü mihr-i rahşân

Mefhar-i sadr-i sudûr-i vüzerâ
Nuhbe-i kâtıbe-i devletiyân

Bû ‘Alî-fıtnat Aristo-hikmet
Dikkat-âmûz-i Felâtûn-hıredân

Zübde-i kâr-i ‘ukûl-i ‘aşere
Nokta-i dâ’ire-i emn ü amân

Lâzım-i gayr-i mufârıkdur ana
‘İlm ü takvâ vü salâh ü ‘irfân

Tab’ınun ‘abd-i kemer-bestesidür
Hüsn-i tedbîr ü nefâz-i fermân

Fikri gül-gûne-tırâz-i tahkîk
Kalemi mâşıta-i hüsn-i beyân

Vâhidü’l-’asr ‘Alî paşa kim
Mün’adim zâtına şibh ü akrân

İsminün ‘aynını ta’zîm iderek
Tutdı baş üzre ‘alem itdi ‘ıyân

Seni râhat-res-i ‘âlem bilerek
İntihâb itdi velâyet-menişân

Şerm-i dest-i güher-efşânından
Kan dere batdı Bedahşândaki kân

İbni ‘Abbâd ü Nizâm ü Risto
Bâb-i fazlında gulâm-i derbân

Tîgi nişter-zen-i ‘ırk-i husemâ
Hâmesi nabz-şinâsende benân

Müdde’î olsa da ilzâm eyler
Tîgidür düşmene kat’î burhân

Cezb ider hasmı çü mûy-i nâ-çîz
Tîgine kâh-rübâ seng-i fesân

‘Adli zâlim-küş ü mazlûm-nevâz
Şefkati derd-i recâya dermân

‘Adli şâmil o kadar kim remeye
Gurg-i gaddârı iderler şûbân

Şâne-i zülf-i gazâlân oldı
Pençe-i zehre-şikâf-i şîrân

Görse dürr-i suhanın esdâfa
Agız açdurmaz idi hîç ‘ummân

Şeref-i zâtına besdür bu delîl
Ki odur nâdire-senc-i îkân

Eyledi ‘izzet ile dâmâdı
Hazret-i pâdşeh-i devr-i zamân

Ya’nî hân Ahmed-i ‘âdil ki anun
Bende-i bendesidür Nûşirevân

Tâc-bahşâ-yi selâtîn-i ‘izâm
Bihterîn-gevher-i âl-i ‘Osmân

Dâver-i ‘ukde-güşâ-yi ‘âlem
Husrev-i kâr-şinâs-i ekvân

Şâh-i gerdûn-’azamet Dârâ-fer
Hükm-fermâ-yi havâkîn-i cihân

Zıll-i Hak pâdşeh-i rûy-i zemîn
Âsmân-taht ü Sikender-’unvân

Eyleyüp zâtını Allâh masûn
Düşmeni ola esîr-i hizlân

Nice hengâm idi sad dikkat ile
Cüst ü cû eyledi peydâ vü nihân

Bulmadı şâh-i ‘adâlet-âyîn
Lâyık-i sadr vezîr-i zî-şân

Âhirü’l-emr idüp Hak ilhâm
Âsafın buldı Süleymân-i zamân

Mihr-i mühr eyleyerek devr-i burûc
Oldı menzil-res-i burc-i mîzân

Li’llâhi’l-hamd henûz itdi zuhûr
Mazhar-i ‘adl-i hakîkî-i zamân

Böyle bir âsaf-i bî-hemtâya
Hak budur mühr-i vezâret şâyân

Var mıdur misli beyân itsünler
İşte târîh-şinâsân-i cihân

Eyleye zât-i şerîfin mahfûz
Tûl-i ‘ömr ile Hudâ-yi mennân

Yâ İlâhî be-tecellî-i cemâl
Olsun eyyâmı safâda güzerân

Ola günden güne bâ-’izz ü vakâr
Rûzı ‘îd ü şebi kadr-i Ramazân

Eyleyüp Sâmî-i nâ-dîde-murâd
Fikr-i târîhine bezl-i imkân

Didi târîhini dil müjde-kunân
Mühre geldi ‘Alî paşa ile şân

Sene 1125

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz