Beğen 0

Arpaeminizade Sami Mesned-ârâ-yi Sadâret Zîb-i Taht-i Saltanat şiiri

Mesned-ârâ-yi Sadâret Zîb-i Taht-i Saltanat

Mesned-ârâ-yi sadâret zîb-i taht-i saltanat
Dâver-i sâhib-kerâmet pâdşâh-i bî-nazîr

Hazret-i sultân Ahmed hân-i sâlis kim anun
Dergeh-i vâlâsıdur şâhân-i âfâka masîr

Âftâb-i revnak-efrûz-i sipihr-i ‘izz ü şân
Kim fürûg-i re’y ü tedbîriyle ‘âlem müstenîr

Her umûrı nuhbe-i kânûn-i ‘akl-i dûr-bîn
Emr ü fermânı medâr-i gerdiş-i çerh-i esîr

Her kimün tab’ında isti’dâd-i aslı fehm ide
Ol şehenşâh-i cihân-pîrâye-i gerdûn-serîr

Rütbesin terfî’ idüp ikbâl ile iclâl ile
Eyler elbet himmet-i şâhânesi lutf-i kesîr

Şimdi ez-cümle görüp zâtında istihkâkını
Bir vücûd-i nâzenîni eyledi sadr-i müşîr

Sadr-i ‘âlî-şânınun ferzend-i vâlâ-rütbesin
Kıldı lebs-i hil’at-i ikbâl ile pîrâye-gîr

Âsaf ü dâmâd-i zî-şânı vekîl-i mutlakı
Sadr-i a’zam ya’nî İbrâhîm paşa-yi dilîr

Zâtıdur pîrâye-i ser-mesned-i rüşd ü sedâd
K’oldı tedbîriyle dehrün kâr-i düşvârı yesîr

Pâdşâh-i dîn ü devlet kadrini hakkâ bilür
Kim vücûdıdur cihâna mahz-i eltâf-i kadîr

Çünki kavl-i mu’teberdür ëš « d b¼u¼«
Mîr-i mahdûm-i celîlü’l-kadrini itdi vezîr

Hil’at-i câh-i vezâret kaddine şâyestedür
Kim asâletle odur el-hak vezîr ibni vezîr

Vâlid-i rûşen-zamîriyle mu’ammer olalar
Kesb-i envâr eyledükçe mihrden mâh-i münîr

Biri birinden misâl-i ferkadân dûr olmasun
Göstere Hak sadr-i a’zam hazretine anı pîr

Sâmiyâ budur du’â-yi hayrumuz her rûz ü şeb
Cismini âfâtdan mahfûz ide hayy ü kadîr

Şevk ile çerh atsa ger tâcın sezâ târîh içün
Oldı devletle Muhammed beg vezîr ibni vezîr

Sene 1136

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz