Beğen 0

Baki Minnet Cenâb-ı Hakka Dem-â-dem Hezâr-bâr şiiri

Minnet Cenâb-ı Hakka Dem-â-dem Hezâr-bâr

Minnet Cenâb-ı Hakka dem-â-dem hezâr-bâr
Fasl-ı şitâda bâg-ı cihân buldı nev-bahâr

Gün gibi tâc-ı devlet-i şâhî tulû’ idüp
Kevn ü mekâna virdi ziyâ âfitâbvâr

Hürşîd gibi pertev-i cûd u sehâ ile
Rûy-ı zemîne saçdı zer-i kâmilü’l-’ayâr

Kıldı zemîni berf gibi nakdi sîme gark
İn’âm-ı ‘âm-ı şâh-ı cevân-merd-i bahtyâr

Deryâ-yı keffi mevc-i ‘atâ urdı şöyle kim
Yek-bâr sîm-i nâb ile zeyn oldı her kenâr

Berg-i gül-i sefîdi yolup bâgbân-ı çarh
Mânend-i berf yollarına eyledi nisâr

Allâh ki dökdi saçdı felek halka varını
Şükrâne-i cemâl-i cihân-bân-ı şehryâr

Ol âsitânı kıble-i ikbâl u baht olan
Sultân Mehemmed a’zam-ı şâhân-ı tâcdâr

Farkında tâc-ı devlet ü ikbâl ser-fırâz
Tahtında taht-ı ‘izzet ü baht eyler iftihâr

Dârâ revâ ki gâşiyesin ala dûşına
Lâyık budur ki ola Sikender rikâbdâr

İlmi katında bahre niçün dinile muhît
Hilmi yanında kûha neden nisbet-i vekâr

Nusret yüzini oldı nümâyende ‘âleme
Âyîneveş elinde o şemşîr-i âbdâr

Hâlî degüldi zelzeleden ‘arsa-i zemîn
Evvel kademde virdi cihân mülkine karâr

Saff-ı gazâda râyet-i ikbâli pây-merd
Rûz-ı vegâda kabza-i şemşîri destyâr

Eyler hücûmı düşmen-i dîne ‘Alî-sıfat
Şemşîr-i hûn-feşânı kılur kâr-ı Zülfekâr

Şîr-i jeyâna pençe salar gâh-ı hışm u kîn
Bebr-i yabâna karşu varur vakt-i kârzâr

Ahdi zamânı emn ü emân-ı cihâniyân
Şâh-ı huceste-tâli’u ferhunde-rûzgâr

Devrân basît-i hâke niçün saldı ferş-i sîm
Devrinde tâ ki irmeye bir hâtıra gubâr

Dâg-ı vefâ vü mihri göñülde şigüfte gül
Tîr-i hadengi cân-ı ‘adûda şikeste hâr

Bâkî du’âcı pîr kuluñ geldi husrevâ
Eyler cenâb-ı hazretüñe ‘arz-ı iftikâr

Mevrûsdur cenâbuña memlûk tapuña
Lâyık degül ki devr-i zamân ide hvâr u zâr

Destinde hâme fazl u belâgat nihâlidür
Medh ü senâ-yı şâh-ı cihân aña berg ü bâr

Ümmîd o kim du’âña ola mûcib-i kabûl
Sûz-ı derûn u derd-i dil ü çeşm-i eşk-bâr

Her kanda ‘azm iderseñ ola reh-ber ü refîk
Tevfîk-i Rabb-i ‘izzet ü te’yid-i Kirdgâr

Eyyâm-ı ‘ömr ü devlet ü iclâl müstedâm
Bünyâd-ı baht u ‘izzet ü ikbâl üstüvâr

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Baki

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz