Beğen 0

Arpaeminizade Sami Mülûkün Nâmdârı ‘Âlemün Şâh-i Zafer-kârı şiiri

Mülûkün Nâmdârı ‘Âlemün Şâh-i Zafer-kârı

Mülûkün nâmdârı ‘âlemün şâh-i zafer-kârı
Ki zâtın eylemiş Bârî güzîn-i devlet-i ecdâd

Cihân mülkine vâris hazret-i hân Ahmed-i sâlis
Nizâm-i kevne bâ’is dâver-i Cem-câh-i Kisrâ-dâd

O şâhenşâh-i ‘adl-âyîn-i evreng-i sa’âdet kim
‘Adâlet-pîşedür ‘ahdinde gerdûn-i sitem-mu’tâd

Hudâvend-i Sikender-çâker ü Dârâ-celâdet kim
Tenezzül eylemez itmeklige Dârâyı isti’bâd

Ne gûne kâbiliyyet varsa hep zâtında peydâdur
Vücûdın eylemiş Hak nüsha-i kübrâ-yi isti’dâd

O sultân-i cihân kim bendegân-i âstânında[n]
Kimin vâlî-i Mısr eyler kimini hâkim-i Bagdâd

Eyâletler ki hâlâ kulların ta’yîn idüp zabta
Selefde oldı cây-i saltanat ber-vech-i istîdâd

Hemedân Gence Tiflîs ü Revân Şirvân ü Tebrîzün
Ehâlîsiyle Îrân mülki yek-ser emrine münkâd

Husûsâ Yesrib ü Bathâda hükmin eyleyüp icrâ
İder insâfı rûh-i pâkini peygam-berün dil-şâd

Makâmı pest olur elbet hazîz-i âstânında
Ne denlü itse mîr-i zümre-i Efgâniyân feryâd

Menâbir hutbe-i ezkâr-i nâmıyla felek-pâye
Derâhim buldı nakş-i sikkesinden ‘izzet-i müzdâd

Urıldı sikkesi kişver-be-kişver rûy-i dünyâya
Du’â-yi hutbesin her memleketde itdiler evrâd

Şümâr olmak ne mümkin nakd-i dârü’d-darb-i ihsânı
Şihâb ü necm ile çerh akçe dökse idemez ta’dâd

Netîce sikkeyi mermerde kazdı fart-i himmetle
O hâkân-i hümâyûn-baht o şâhenşâh-i bî-endâd

Zamân-i devlet-i âsâyiş-efzâ-yi sa’îdinde
Yapıldı kalmadı ‘âlemde bir cây-i harâb-âbâd

Kıbâb-i âsmâna eyledi peyveste ez-cümle
Bu dârü’d-darb-i vâlâ-tâk-i ra’nâyı idüp bünyâd

Vekîl-i mutlak ü dâmâdı İbrâhîm paşa kim
Esâsından o dem fermân idince itmege inşâd

O da fikr-i metîn ü dikkat-i re’y-i rezîniyle
İdüp bu kârun itmâmında bezl-i vus’ ü isti’dâd

Bu resm-i dil-nişîn ü tarh-i ‘âlî üzre yapdurdı
O düstûr-i mühendis-tab’ o dânâ-yi kerem-mu’tâd

Te’âla’llâh ‘aceb bünyâd-i mersûs oldı şâhâne
Ki mislin yapmaga kâdir degüldür sad hezâr üstâd

Müferrih tarz-i matbû’ ü safâ-bahş-i dil-ârâsı
Kim eylerse nezâre hâtırı gamdan olur âzâd

Şafak târ ü nukûd-i sîm ü zer necm-i dırahşândur
O tâk ü kubbeler gûyâ burûc-i âsmân-bünyâd

Olur hurşîd ü mâhun ictimâ’ı burc-i vâhidde
Derûnında zer-i berrâk ü sîm oldukça pertev-dâd

İrişdi tâ cidârı kubbesinün tâcdâr itdi
Ser-efrâz eyledi çerhi o bünyâd-i bihîn-îcâd

Mu’ammer eyleyüp sultân-i dehri tûl-i ‘ömr ile
Cenâb-i hazret-i hallâk-i bî-hemtây-i bî-ezdâd

Müşeyyed eyleye tâk-i bülend-eyvân-i ikbâlin
Ola vîrâne-i hızlân kulûb-i düşmen-i hussâd

Dem-i tekmîl ü itmâmında ol bünyân-i ‘âlînün
İderken hâme ilhâm-i cenâb-i Hakdan istimdâd

O dem târîhe Sâmî böyle düşdi mısra’-i yektâ
Yapıldı sikkegâh-i âl-i ‘Osmânî mübârek-bâd

Sene 1138

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/