Beğen 0

Baki Ne Hoş Yaraşdı Sipihre Kevâkib İçre Hilâl şiiri

Ne Hoş Yaraşdı Sipihre Kevâkib İçre Hilâl

Ne hoş yaraşdı sipihre kevâkib içre hilâl
Takında pâyine gûyâ ki cevherî halhâl

Tulû’ idince ufukdan miyân-ı encümde
Takıldı gerden-i gerdûna sanki ‘ıkd-ı le’âl

Çerâg-ı mâha yine bir filori dikdi güneş
Gören kimesne kenârın meh-i nev itdi hayâl

Şu sîb şekline girdi şafakda cirm-i kamer
Güzellenüp ola bir yanı sarı bir yanı al

Sarındı meh yine bir hûb Yûsufî destâr
Sokındı farkına bir dâne ince sîm hilâl

Elinde mutrib-ı çarhuñ ya kurs-ı meh defdür
Kenâresi görinür pûlınuñ misâl-i hilâl

Ne hokkadur bu ki altında çarh-ı şu’bede-bâz
Koyınca mühre-i mihri güm eyledi fı’l-hâl

Nedür bu kurs-ı nuhâsî ki zerger-i gerdûn
Salup bu pûteye nâr-ı şafakda eyler kâl

Ya câm-ı ‘işret-i Dârâ ya tâc-ı Kisrâdur
Tolaşdurur bu cihânı sipihr olup dellâl

Kanadı gûşesidür âşiyâneden görinür
Ferâga vardı meger şâh-bâz-ı zerrîn-bâl

Ya nûndur görinür âhirında Şa’bânuñ
Ya râdur ol Ramazân evveline olmış dâl

Götürdi perdeyi gözden görindi halka-i der
Bu gice gök kapusın açdı Bârî-i Müte’âl

Gelüñ bu fikri koyalum tereddüd itmeyelüm
Bu deñlü nesne niçün ola pây-ı ‘akla ‘ıkâl

Hemân bu hançer-i zerrîn-gılâf-ı Paşadur
Ki tâk-ı ‘arşa asıldı bu şeb hilâl-misâl

Emir-i şâh-nazar dâver-i bülend-ahter
Vezîr-i hûb-siyer hvâce-i huceste-hısâl

Bülend-himmet-i devrân Kubâd Paşa kim
Hilâl-i çarha mahal meclisinde saff-ı ni’âl

O kim debîr-i ezel çekdi kilk-i kudretle
Şerîf nâmına tevkî’-nâme-i ikbâl

Revâk-ı manzar-ı dîvânı tâk-ı eyvânı
Hilâl-i burc-i sa’âdet sipihr-i câh u celâl

Nesebde payesi a’lâ hasebde bî-hem-tâ
Keremde aña ne akrân sehâda ne emsâl

Sehâda Hâtem-i Tay defterini tayy itdi
Gazâda Seyyid-i Gâzî hikâyetin battâl

Kef-i cevâdı pür eyler sehâb dâmânın
Sehâb egerçi virür dâmen ile vakt-i nevâl

Dem-i vegâda çü pây-i semendi deprense
Sipihre lerze düşer arza irişür zilzâl

Nesîm-i hulkına bir dem karîn olursa eger
Suyı gül-âb ide topragı müşg bâd-ı şimâl

Misâl-i cûdına ‘unvan yazar debîr-i felek
Mürebbî-i fuzalâ dest-gîr-i ehl-i kemâl

Eger ki hil’at-i lutfın kılaydı erzânî
Siyâh şâlını terk ide geymeyeydi leyâl

Kef ile gerçi terâzû-yı ‘akla urmış idüm
Hafîf geldi katı keffe-i sehâb-ı sikâl

Atâ-yı kân-ı kef-i zer-feşânına nisbet
Nevâl ü feyz-i sehâb-ı sikâl bir miskâl

Şahâ’if olsa felekler nihâl-i Sidre kalem
Yazılmaya keremi defteri ‘ale’l-icmâl

Şu câmı sundı baña serverâ bu sâkî-i dehr
Şarâbı zehr ile âlûde dârû-yı kattâl

Şarâb-ı hayret ile şöyle mest ü medhûşam
Ne dest-i ‘akla tasarruf ne pây-ı fikre mecâl

Hemîşe san’at u pîşem dem-â-dem endîşem
Özümle bahs u cedel yılduzumla ceng ü cidâl

Kemend-i ‘acz ile olmazdı dest ü pâ beste
Bu bendi geçmese baña zamâne-i muhtâl

Elüñdedür çü bu gün hall-i müşkilât-ı enâm
Enâmil-i keremüñ kıl bu ‘ukdeye hallâl

Sehâb-ı mekremet ü menba’-ı mürüvvetsin
Nem-i sehâñ ile ser-sebz gül-şen-i âmâl

Bu gülşen içre seni serv-i ser-firâz görüp
Su gibi ayaguna akdı hâtır-ı meyyâl

Sezâ-yı merhamet ü müstahakk-ı ‘âtıfetem
Nevâl-i fazluñ idersen mahallidür ifzâl

Boyandı kanlu yaşum silmedin elüm ale
Ayakda kaldum eyâ ma’din-i kerem elüm al

Tapuña yüz süre geldüm safâ-yı hâtır ile
Zülâl gibi beni gülsitân-ı lutfuña sal

Dilümde şekker-i şükr-i fevâzıl-ı keremüñ
Tapuña arz ide geldüm ne ise mâ-fi’1-bâl

Elümde sâgar-ı ‘işret emîr-i meclis idüm
Zamâne olmasa devr-i edânî vü erzâl

Belâgat içre ben ol şeh-süvâr-ı meydânem
Ki eyledüm şu’arâ-yı zamâneyi pâ-mâl

Benem bu ‘arsada kim rahş-ı tab’ı depredicek
Vücûdı hasm ola pâ-mâl olursa Rüstem-i Zâl

Aceb degüldür eger olsa nükte-i kalemüm
Ser-i ‘adû-yı bed-endîşe darbet-i kûpâl

Du’âya başla dırâz itme kıssayı Bâkî
Ki fehm olındı muhassal mu’ayyen oldı me’âl

El aç du’â-yı kıyâm-ı hıyâm-ı devletine
Yiter uzandı bu denlü tınâb-ı kâl u mekâl

Hemîşe tâ meh-i rûze gelüp bu devr içre
Riyâzet ile ire peyker-i hilâle hüzâl

Giceñ şerefde şeb-i Kadr ü gündüzüñ bayram
Nevâl ü ni’met ile hvân-ı ‘ayş mâl-â-mâl

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Baki

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz