Beğen 0

Arpaeminizade Sami Semiyy-i Fahr-i ‘Âlem Hazret-i Aga-yi Zî-şân Kim şiiri

Semiyy-i Fahr-i ‘Âlem Hazret-i Aga-yi Zî-şân Kim

Semiyy-i fahr-i ‘âlem hazret-i aga-yi zî-şân kim
Odur ‘izzetle hâlâ kethudâ-yi sadr-i ‘âlî-câh

Muhammed nâm-i pâki bir vücûd-i muhteremdür kim
Cihân evsâf-i zâtın eylemişdür zîver-i efvâh

Kerîmü’t-tab’-i pür-himmet hayır-hâh-i velî-ni’met
Güzîn-i fırka-i a’yân-i devlet mefhar-i eşbâh

Halûk ü dil-nevâz ü merhamet-sâz ü kerem-perver
Melek-haslet sütûde-menkabet sâhib-i dil-âgâh

İdüp zâtında isti’dâd-i küllî oldugın idrâk
Vezîr-i a’zam İbrâhîm paşa-yi felek-dergâh

Hazînedâr ü dâmâd eylemişdi kendüye evvel
Kemâl-i sıdk ile ma’lûmı idi hidmeti her gâh

Karîn-i lutf ü cûdı eyleyüp olmışdı hemvâre
Hazarda ‘abd-i makbûli seferde bende-i hem-râh

Bu def’a dahı itdi kethudâ-yi devlet ü ikbâl
Dahı a’lâ merâtible mükerrem eyleye Allâh

Boyınca hil’atidür kethudâlık çünki olmışdı
Mukaddemki libâsı kadd-i isti’dâdına kûtâh

İdüp irsâl-i lihye rûz-i nasbında sa’âdetle
Cemâli mushafında hüsn-i hatm oldı bi-hamdi’llâh

‘İzârı oldı şekl-i müstedîr-i vech-i pâkiyle
Kenâr-i ebrde mihr ü miyân-i hâlede çün mâh

Cenâb-i Hak te’âlâ Sâmiyâ ‘ömrin füzûn itsün
Safâlarla ola ikbâlde ber-vefk-i hâtır-hâh

Kalem ref’-i ser-engüşt-i işâret itdi târîhe
Hat-i nev oldı levh-i hüsne gûyâ medd-i bismi’llâh

Sene 1131

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz