Beğen 0

Neyzen Tevfik Üçüncü Arz-ı Hâl şiiri

Üçüncü Arz-ı Hâl

Bu umman-ı belaya yok mu sahil yâ Rasülallah?
Bu körlükle selamet gayrıkabil yâ Rasülallah.
Cehalet manevi bir şahs-ı fail yâ Rasülallah.
Niçin Türk’e aman vermez bu hâil yâ Rasülallah?
Bu millet olmasın mı hakka nail yâ Rasülallah?

Bu seylâb-ı ihanet i’timâden Türk’ü yıkmıştır,
Yalandan, vâ’d-i ferdadan ahali gayri bıkmıştır.
Cehalet her devirde husyesinden Türk’ü, sıkmıştır,
Mekâtibden, medâristen taşıp ayyuka çıkmıştır,
Maarif namı altında rezâil yâ Rasûlallah!

Nasıl arzeyleyim bilmem, eğer tabir caizse
Kıçından başladık milliyeti tesbit ü tesise.
Alışmış vadi-i gaflette millet cehli takdîse,
Riya ü kizb ü gılzetle çıkıp kürsi-i tedrise,
Apışmış dev gibi binlerce cahil yâ Rasûlallah!

Maarif şirketi olmuştur istidad için maktel,
Taşır omzunda millet leşle dolmuş bir ağır mahmel,
Bakar maziye, hâle iğrenir ümmid-i müstakbel,
Refah-ı millete Cemiyet-i ilmiyye’dir engel,
Terakkiyi bu…1er mi kâfil yâ Rasülallah?

Görülmez hiçbirinde merhamet âsârı insanca,
Avurdundan takılmış milletin bunlar birer kanca!
Koşarlar mefsedet pişinde bin hileyle Mervan’ca,
Hudüd-ı ilme karşı menfaat uğrunda hayvanca
Bu ellerle çekilmiş hadd-ı fasıl yâ Rasülallah!

Asırlarca vatan çırpındı humma-yı siyasetle,
Bugün Tarih-i Osmarıî lebâleb hûn u şehvetle,
Ölen Bâb-ı Meşîhât müşterekti her hıyanetle,
Bakayadır bakın, Cemiyet-i îlmiyye’ye, dikkatle,
Tarik-ı itısafa hepsi mail yâ Rasûlallah!

Maaş almak için bunlar hamiyyetle telaş eyler
İlimle korkutur halkı verâ-yı cehli fâş eyler,
Çerağ-ı hikmeti Darülfünun’da şule-pâş eyler,
Maarif koltuğunda milleti dibden tıraş eyler,
Kazır maliyyeyi bir çok avamil yâ Rasûlallah!

Utanmaktan eser yok hiçbirinde hep kaşarlanmış,
Yazık şu millete, âlim diye cahillere kanmış.
Asılsız safsatayla gençliğin efkârı yıpranmış,
Zekâ tehdid ile cebren bu menkulâta aldanmış,
Sürer ahkâmını her fikr-i batıl yâ Rasûlallah!

I) ayandıkça mürettipler, eğildi işte patronlar;
Ağır bastı kifaf-ı nefs için mafevke ma’dunlar,
Fakat cemiyet-i ilmiyyentn erkânı melunlar,
IMrer timsal-i zillettir, fezâil namına bunlar,
Tekâya, medrese, mektep de dahil yâ Rasûlallah!

Kserler yazmışız ki hiç kalır Tefsir-i Beyzâvî,
Şeriat namına fihristi bin Behnâme’yi hâvi!
…de mutlaka olmak gerek m; kelle kallavi?
Husüsen hüllede zıyk-ı havadan bahs açan râvi
Şakırtı şartını senden mi nâkil yâ Rasûlallah!

Domuzdan kıl koparmak bizde kanun-ı ticarettir,
Bilâ-mana mebânî, kışla satmak bir ferasettir,
Refah-ı istikamet Kaf Dağı’nü&n bir rivayettir,
Geçen şu devre-i ilhâda bakmak ders-i ibrettir,
Köre mirât-ı hikmetten ne hâsıl yâ Rasûlallah!

Nice evrak-ı nakdiyye kesildi asl-ı servetten,
Karar aldı hükümet cümle Mebusân-ı Millet’ten,
Tanınmıştır bu bir tılsım gibi eydî-i kudretten,
Emin olmak için cinden, polisten, her musibetten,
Taşırlar bankanottan bir hamâii yâ Rasûlallah!

Ne mutlu ehl-i aşka Türk Ocağ/’ndan ateş almak,
O bahr-i vuslata canan ile üryan olup dalmak,
Bugün milli ibadettir binanın şekline bakmak,
Ne anlar bizdeki ulviyyeti Cevdet gibi ahmak?
Ocak’ta yan gelir her merd-i âkil yâ Rasûlallah!

Ocak’tan bir kıvılcım sıçrasa Kutb-i Şimalîye,
Cehennemler yağar gökten, cumudistân-ı hâliye!
Açıkken sahnesi her bir kelam-ı laubaliye
Nedir hikmet bu yer gayet soğuk gelsin ahaliye?
Sıcaklık burda hammama muadil yâ Rasûlallah!

Bugün ümmid-i atidir yanan millet çerağında,
Böğürtlen nazlanır nerkis misali işve bağında!
Ne mutlu dikmeden incir yetişti Türk Ocağı’nda!
Münevver kısmının hissiz karanlık boş dimağında!
Gezen mefkûredir bir semm-i katil yâ Rasûlallah!

Cehalet içtimaiyatımızda açtı bir dehliz,
Eâzım etmemiştir ihtiyac-ı millet-i temyiz,
Tabii halka yol vermez bu girdab-ı bela-engiz,
Abes şeylerle gafletler içinde uğraşırken biz
Kalır yüz üstü ciddi bin meşâgıi yâ Rasûlallah!

Bu vadi-i cehalette âdetsiz kaltabanlarla,
Maarif vaad eder tahsili bin türlü planlarla.
Şu boş torbayla at tutmak kabilinden yalanlarla
Bizi kandırdı Osmanlı asırlarla zamanlarla,
Fezâhat saldı kök fenne mukabil yâ Rasûlallah!

Geçende geldi bir İran Sefiri Efhamüddevle,
Usul-ı debdebe ile pek müşekkeldi kulak kelle,
Dedi: Osmanlı’nın tâ Çin’e düştü attığı gülle,
Şehinşâh-ı Acem’den itimadım yahşidir belle;
Sanır bir köydür Arjantin de, Kâbilyâ Rasûlallah!

Cehalet de hâyâ eyler bugün İran u Turan’dan,
Loyd Corc’u murahhas zannederler Çin’e Havran’dan,
Meded ummaktadır ümmet bu vadi-i beyabandan,
Müverrih bahs açar Darülfünun’da devr-i Sâsân’dan
Sanır Haccac’ı Nüşırvân-ı Âdil yâ Rasûlallah!

Neler gördüm vatanda ilme rağmen asr-ı hazırda?
Ta hilkatten beri yoktur tebeddül hiç menâzırda!
Çıkan aylık, dolan portföy, olan masraf havâtırda,
Okur şerh-i mütüm ben gibi her akl-ı kasır da
Olur üç günde bir dehşetli fâzıl yâ Rasûlallah!

Açar Şeyh-ı Ledün bir anda bin perde kerametten,
Yanında bahs olunmaz saha-i fenn ü tabiatten.
Hesap eyler, bulur gaibleri tarih-i hicretten,
Eder keşf-i serâir mavera-yı sırr-ı hikmetten,
Elinden düşmez Evrâd-ı Delâil yâ Rasûlallah!

Mefâtîh-il guyub-ind-i ilahide; diyor, Kur’an,
Bunu ispata bir mâkes olur ayıne-i devran.
O rütbe tefrika düşmüş ki ümmet beynine elân,
Keser Şi’i ü Sünni birbirin ger bulsalar meydan,
Kapanmaz mı bu uydurma mesâil yâ Rasülallah?

Gedikli bir beladır memlekette Nedve-i Evkaf
Eder Kuran’a rağmen servet-i milliyeyi israf,
Kelamullah’a karşı sarkıtır bir gûş-ı istihfaf.
Taşır bu illeti cebren bütün eslâf ile ahlâf,
Şeriat mı bu israfâta kail yâ Rasülallah?

Bugünkü hüsn-i niyyet doğrusu şayan-ı tahsindir,
Bu hayratın esası hikmet-i vicdanı tebyindir,
Müberrâta tecavüz eyleyenler düşman-ı dindir,
Bakılmış olsa evkafa, hükümetten de zengindir,
Zaruret çekmez eytarn-ü erâmil yâ Rasûlallah!

Bu mülk ü milletin ruhu çobanlık, iktisadiyyât,
Eder sanat, ziraat müddeâmı her zaman ispat.
Bugün aç hasta, düşkün halka lazım mı bediiyyât?
Yazık Darülfünûn’a bunca masraflar olur heyhat,
Çıkan bîçare gençler hepsi âtıl yâ Rasûlallah!

Kesib almış vatanda ilm ü irfanı Ziya Gökalp,
Mesîl-i hâmesinden süzmüş ezmânı Ziya Gökalp,
Bugün fevkâssemâ ilmin hükümranı Ziya Gökalp,
Yarın tahtesserâ fennin bedestanı Ziya Gökalp,
Bu Nemrücf a bugün Turan mı Bâbilyâ Rasûlallah!

Oturmuş midesinde lök gibi âsârı ebyâtın,
Makarr-ı süfresi âtiye ait her beliyyâtın
Gezer cevfinde ilmen gayr-i mert cümle zerrâtın,
Lebalebdir bu damen – dermeyanı eski hayratın
Koğulmaz bâb-ı lutfundan bu sâil yâ Rasûlallah!

Reis-i encümen irşat için Yahya Kemal oldu,
Huzurunda melâik ins ü cin mebhût u lâl oldu,
Meâbidde, mekabirde büyük bir ihtifal oldu,
Nefes ettikçe Mebusân ser’-ül intikal oldu,
Vatanda kalmadı tek ferd-i gafil yâ Rasûlallah!

Kolaylaştı yolu ehl-i tarika hakkı teminin,
Mükâfatı cenab-ı şeyhe kevserdir bu telkinin,
Görüldü encümende hikmet ü te’siri Yasin ’iıı,
O gün Darülfünün’dan infikâk ile o kürsinin,
Vücudundan ağırlık oldu zail yâ Rasülallafıl

Evet şerh-i mütûnun sahibi divan-ı millette,
Misilsiz bir kütüktür saha-i ilm ü belagatte,
Verir ders-i hâfâya dehre enginlerde zulmette,
Eder keşf-i serâir şimdi okyanus-ı hikmette
Bu âlim âlem-i imkânı hâmil yâ Rasûlallah!

Saman yer sap… darbımeseldir hikmeti varmış,
Bunun şerh-i mütün kürsisine bir nisbeti varmış,
Bugün Darülfünun’ân pek büyük kıymeti varmış,
Bütün eşâr-ı eslâfa… hizmeti varmış,
Nevakıs bahş-ı millettir bu kâmil yâ Rasûlallah!

Makale yazdı…’a bir… küfre daldıkça,
Hududa dine saldırdı şeriatten bunaldıkça,
Cehalet artar eksilmez denîler böyle kaldıkça,
Sahur vakti davul gümbürtüsünden bekçi çaldıkça,
Olurmuş muztarib bazı esâfil yâ Rasûlallahl

Niçün etmez bu… çan sesinden iştikâ bilmem?
Bu cami avlusunda Türk’e salyangoz satan âdem,
Teres Bab-ı ÂITde fıtraten bir zâde-i Mülcem,
Ezan gülbang-i tevhidin senin yâ mefhâr-i âlem,
Esir-i aşkın en vahşi kabâil yâ Rasûlallah!

Davuldan ürken…le bugün fahreylesin Mardin,
Bu… ibn-i…sa ederler ins ü cin telin
Şeb-i kadri’de doğmuş bir kaza-yı hacet-i tekvin
Ederdim aşikâr-ı sırr-ı irfan ben ana lâkin
Tutulmaz küfre mirât-ı şemail yâ Rasûlallah!

Sekiz milyon kalan Türk’e bu vâsi memleket az mı?
Ahali aç, çırılçıplak, bir iş yok, köylü haylaz mı?
Soyar resmen maarif milleti, mâliyemiz kaz mı?
Köroğlu namına Cemiyet-i İlmiyye ayvaz mı?
Bulunmaz mı buna tedbir-i acil yâ Rasûlallah!

Kemal’in kuddise sırruh salıp İslam için tedbir,
Cenab-ı hazret-i Gazi’ye uydu hikmet-i takdir.
Değildir kimsenin haddi bu cengi eylemek tasvir,
Firenk’in ihtirâtı bu Türk’e etmedi tesir?
Gemi, taht-el-bahir, tayyare, torpil yâ Rasûlallah!

Gelir kâfi düşünmek şu geçen edvar-ı meş’umu,
Kaçırdık tac u tahtıyla vatandan müstebid burnu,
Bu asrî mucize kurtardı mülkü halk-ı masumu,
Livâ-yı İsmeti altında Türk’ün sulh-ı malumu,
Kabul etti bütün resmi mehâfil yâ Rasûlallah!

Habibin Mustafa’nın himmetiyle ey Şeh-i Levlâkl
Muazzam bir zaferle sine-i a’dayı ettin çâk,
Bu nev ikbal-i İslamiyyete pervanedir eflâk,
Bu milli mucizeyle fahr edüp serkeştedir idrak,
Bu icad-ı hikem Gazi’ye şamil yâ Rasûlallah!

Şikâyetname-i millet sana çâk-i girîbandır,
Şebabın nûr-i istidadı pâmâl-i harîsandır,
Eşek Davası’na Cemiyet-i İlmiyye bürhandır,
Bugün fakr u cehaletle müsecceldir, hükümrandır,
Vatanda vaka-i Habil’le Kabil yâ Rasûlallah!

Zavallı halka karşı merhamet yoktur tababette,
Bedayi namına matem tutar vadi-i gaflette,
Yaşar emrâz-ı efrenciye, sıtma, sahn-i sıhhatte,
Tasavvurlar teşebbüsler kalır hep hüsn-i niyyette,
Yıkılmış bunca âsâr-ı celail yâ Rasûlallah!

Garibim, serseriyim Neyzen-i avaredir namım,
Yazılmıştır kapında gamla kırk yıllık serencamım,
Bulunsun derdime çare, tükensin dilde âlâmım,
Eminim çok görülmez böyle istirham u ibramım,
Üçüncü Arz-ı hâlim bu sana bil yâ Rasûlallah!

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Neyzen Tevfik

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/