Beğen 0

Baki Zer Ü Gevherle Kılup Zîver-i Efser Hâtem şiiri

Zer Ü Gevherle Kılup Zîver-i Efser Hâtem

Zer ü gevherle kılup zîver-i efser hâtem
Zîb ü zînetde geçer hem-ser-i Kayser hâtem

Nâm ile tutdı cihân mülkin olursa tân mı
Mâlik-i Câm-ı Cem ü tâc-ı Sikender hâtem

Meş’al-i mâhdur ol gevher-i şeb-tâb meger
Geçinür çenber-i gerdûn ile hem-ser hâtem

İdüp elmâsdan âyîne vü zerden şâne
Gösterür halka yine şîve-i duhter hâtem

Fass-ı pîrûze ne hoş yaraşur anda seyr it
Oldı bir tûtîye gûyâ kafes-i zer hâtem

Tâ ki bennâ-yı kader yapdı sa’âdet kasrın
Oldı ol tâk-ı felek-rif’ate manzar hâtem

Halkadur devr-i kadeh la’l şarâb-ı gül-gûn
Rind-i mey-hvâreye hoşdur tolu sâgar hâtem

Reşk-i la’1-i leb-i dildâr kurutmış kanın
N’ola ger böyle nahîf olsa vü lâgar hâtem

Cismine na’l kesüp farkına bir dâg urmış
Var ise sevdi meger yâr-ı sitemger hâtem

Vâdî-i ‘aşka düşüp taze cevân sevdi meger
Bükdi kaddin nitekim pîr-i mu’ammer hâtem

Hasret-i la’l-i leb-i yâr ile tahsîl itmiş
Ten-i lâgar kad-i çenber ruh-ı asfer hâtem

Nusha yazdursa ‘aceb olmaya bâdâm üzre
Teb-i hicrâna ‘ilâc eylemek ister hâtem

Tavk-ı zerrîn takınup yine kazıtmış kaşın
İhtiyâr eylemiş üslûb-ı kalender hâtem

Bu gülistânda yiter ‘ârife bir gül çünkim
Takmur farkına bir dâne gül-i ter hâtem

Beyza-i tâ’ir-i devletdür o dürr-i şehvâr
Âşiyân şeklini baglarsa n’ola ger hâtem

Göz kulag oldı ser-â-ser gözedür âfâkı
Bulalı kurb-i vezîr-i şeh-i kişver hâtem

Gözüñ üstinde kaşuñ var dimedi kimse dahı
İdeli hidmet-i Paşa-yı dil-âver hâtem

Kerem-i keff-i güher-pâş-ı ‘Alî Paşadan
Buldı zerrîn-kemer ü tâc-ı mücevher hâtem

Eli ihsân u ‘atâ mevcin urur deryâdur
Ne ‘aceb ger ola gark-ı zer ü zîver hâtem

Bahr-i eltâf-ı keremdür kef-i gevher-bahşı
N’ola gird-âb-sıfat olsa müdevver hâtem

Nice deryâ diyemem keff-i güher-rîzine kim
Anda gavvâs-sıfat buldı güherler hâtem

Var ise necm-i hidâyetdür o fass-ı rûşen
K’olur anuñla nice sâlike reh-ber hâtem

Burc-ı devletdür eli eylese peydâ ne ‘aceb
Hey’et-i mâh-ı nev ü sûret-i ahter hâtem

Dür-i sîr-âb ile gör gül-bün-i engüştinde
Jâle düşmiş gül-i nesrîne ne beñzer hâtem

Serverâ mûmlayup ism-i şerîfüñ saklar
Kâ’inâtı ne ‘aceb kılsa musahhar hâtem

Tavk-ı fermâne çeküp gerden-i teslîmlerin
Nice âzâdeleri eyledi çâker hâtem

Felek engüşterî-i kadrüne pîrûze nigiñ
Kapladı nâmuñ ile ‘âlemi yek-ser hâtem

Görinür nakş-ı nigîninde sevâd-ı mührüñ
Devletüñ barmagına mâh-ı münevver hâtem

Yazdı hoş âyet-i Nûn ve’1-Kalem engüştüñde
Ne midâd istedi ne hâme ne mıstar hâtem

Şeref-ı nâm-ı şerîfüñden olursa hâlî
Bulımaz ragbet-i halhâl-i kebûter hâtem31

Nâmuñ âfaka salar nefha-i ‘ûd u ‘anber
Meclis-i devletüñe olalı micmer hâtem

Zâr u ser-geşte-i tâs-ı gam idüp düşmenüñüñ
Pençe-i bahtın ider beste-i şeş-der hâtem

Dest-i kahruñdan eger sille tokınsa görinür
Dîde-i düşmenüñe halka-i ejder hâtem

Görür eltâfuñ ile maslahat-ı tîgı kalem
Bitürür kahruñ ile hidmet-i hançer hâtem

Var ise irdi der-i lutfuña şey’ lillâhe
K’eylemiş kâsesini pür-zer ü gevher hâtem

Feth-i bâb-ı keremi her ki kapuñdan bilmez
İhtiyâcı eline halka-i her der hâtem

Şol kadar irdi hedâyâ şeref-i medhüñle
Ki benân-ı kalemüm oldı ser-â-ser hâtem

Tuhfe-i bezmüñ içün bu gazel-i rengîni
Levh-i zerrîne yazup eylesün ezber hâtem

Eyleyüp ‘ayş-i hayâl-i leb-i dil-ber hâtem
Câm-ı zerrîn ile çeksün mey-i ahmer hâtem

Şekl-i hâl ü dehenüñ hâtem-i pîrûze nigîn
Dostum görmedüm agzuñ gibi hoşter hâtem

Gerçi nâzüklik ile agzın arar engüştüñ
Dimez ammâ dehenüñ sırrını gizler hâtem

Ten-i sad-pâre ki şekl-i kafes-i zergerdür
Dâglar dilde olupdur aña yir yir hâtem

Hasret-i la ‘l-i lebüñ bagrını pür-hûn itmiş
Dâg yakmaga komış gögsine ahker hâtem

Anda zehr ola vü tiryâk leb-i dil-berde
Dehen-i yâre kaçan ola ber-â-ber hâtem

Dehen-i teng-i dil-âvîzüñe beñzer bulsa
Hâl-i müşgîn ile ger hatt-ı mu’anber hâtem

Düşse âyînesine pertev-i nûr-ı haddüñ
Vire hûrşîd-i cihân-tâb gibi fer hâtem

Sînemüñ dâgı ile cism-i dü-tâ-yı zerdüm
Kıldı engüşt-i belâda beni bir zer hâtem

Sararup mihnet ile beñzi kızarmış çeşmi
Var ise baht-ı siyehkâruma aglar hâtem

La’l-i dildâr gibi ola mı handân yâkût
Dehen-i yâr gibi kanı suhanver hâtem

Bî- ‘ aded hâtem ile tapuna geldi Bâkî
Ki nice Rûm harâcını deger her hâtem

Koma ayakda bu masnû’ u murassa ‘ nazmı
Elde hoş yaraşur ey Âsaf-ı saf-der hâtem

Bulımaz dâ’iresin bu güher-i nâ-yâbuñ
İtmesün bir dahı bu devrde zerger hâtem

Hâtem-i nazma bu gün kimse bu hükmi viremez
Nice müfsidler ider gerçi müzevver hâtem

Bedel olmaz buña zirâ ki senüñ nâmuñadur
Tutamaz mühr-i Süleymân yirin âher hâtem

Tâ bu eyvân-ı murassa’ kemer-i’ âlîde
Taka engüşt-i hilâle meh-i enver hâtem

Mesned-i sadr-ı vezâretde ser-efrâz olasın
Kıla teslîm şehenşâh-ı muzaffer hâtem

Mûmdur mülk-i cihân saña du’âm ol ki hemân
‘An-karîb eyleye Allâh müyesser hâtem

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Baki

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz